Verkfræðingafélag Íslands var stofnað 12. apríl 1912.

Félagslögin voru samþykkt við sameiningu VFÍ og TFÍ þann 1. desember 2016 og samþykktar breytingar á aukaaðalfundi 25. janúar 2018. Siðareglur VFÍ voru endurskoðaðar 2011.

Lög VFÍ

1. gr. Nafn félagsins og tilgangur

Félagið heitir Verkfræðingafélag Íslands, félag verkfræðinga og tæknifræðinga, skammstafað VFÍ. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Markmið félagsins

Markmið félagsins er að:
1.    Vera öflugur málsvari félagsmanna, fylgjast með og taka þátt í umræðu um verkfræðileg málefni.
2.    Gæta hagsmuna og réttinda félagsmanna og stuðla að gæðum í kjörum og starfsumhverfi.
3.    Standa vörð um starfsheitin og gæði tæknifræði- og verkfræðimenntunar.
4.    Stuðla að tækniþróun með samfélagslega ábyrgð svo og hagsmuni almennings og umhverfis að leiðarljósi.
5.    Vera vettvangur samskipta félagsmanna inn á við og talsmaður þeirra út á við.

3. gr. Leiðir að markmiðum

Félagið vinnur að markmiðum sínum með því að:
1.    Efla ímynd félags og stéttar í samfélaginu meðal annars með virkri þátttöku í þjóðfélagsumræðu.
2.    Vera lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör þeirra félagsmanna sem tilheyra Kjaradeild félagsins.
3.    Halda góðum tengslum við menntastofnanir og stuðla að endur- og símenntun félagsmanna.
4.    Veita einstaklingsbundna þjónustu og starfrækja upplýsingaveitu um kjaramál í víðum skilningi.
5.    Halda uppi öflugu félagsstarfi og eiga gott samstarf við opinbera aðila og önnur hagsmuna- og fagfélög.
6.    Vera bakhjarl félagsmanna sem mótandi afl í þróun samfélagsins á sviði tækni, vísinda og atvinnuuppbyggingar.
7.    Hafa jafnrétti að leiðarljósi í starfi sínu og ávallt gæta þess að skipan nefnda og stjórna félagsins endurspegli samsetningu félagsmanna hvað varðar kyn og menntun.

4. gr. Skilyrði um félagsaðild

Félagar í VFÍ geta orðið: 

1.    Þeir sem lokið hafa viðurkenndri prófgráðu í verkfræði eða tæknifræði, svo og þeir sem lokið hafa viðurkenndri prófgráðu í þeim fræðum sem verkfræðin og tæknifræðin byggjast á, s.s. eðlisfræði, efnafræði og stærðfræði. Allir félagar í VFÍ teljast almennir félagar fyrir utan ungfélaga.

2.    Stjórn félagsins getur boðið fræðimönnum í raunvísindum og framkvæmdamönnum að gerast almennir félagar, enda mæli sérstakar ástæður með því.

3.    Verkfræðinemar, tæknifræðinemar og nemar í vísindagrein sem verkfræðin byggist á geta orðið ungfélagar. Ungfélagar hafa takmörkuð réttindi og skyldur meðan þeir stunda námið.

5. gr. Heiðursfélagar

Stjórn félagsins getur, að tillögu merkisnefndar sem starfar hjá félaginu, kosið sem heiðursfélaga sérhvern þann einstakling er leyst hefur af hendi mikilsverð störf á sviði verkfræði, tæknifræði  eða vísinda. Til kjörs heiðursfélaga þarf samhljóða atkvæði allra stjórnarmanna. Stjórn félagsins getur, að tillögu merkisnefndar, veitt heiðursmerki í viðurkenningarskyni fyrir vel unnin störf á sviði verkfræði, tæknifræði eða í þágu félagsins.

6. gr. Innganga

Beiðni um inngöngu í félagið skal send stjórn félagsins. Í inngöngubeiðni skal tekið fram hvort umsækjandi óski eftir aðild að Kjaradeild félagsins. Menntamálanefnd fær til umsagnar allar umsóknir um inngöngu í félagið og metur þær samkvæmt þeim reglum sem stjórnin hefur samþykkt um meðferð umsókna, þar sem m.a. skal kveðið á um lágmarkskröfur sem gera skal til menntunar nýrra félagsmanna. Ef umsögn Menntamálanefndar er jákvæð ber stjórninni að veita umsækjanda aðild að félaginu. Ef umsögn er neikvæð getur stjórnin ekki veitt viðkomandi aðild að félaginu, nema í undantekningartilvikum, t.d. ef viðkomandi getur ekki aflað tilskilinna gagna vegna styrjalda eða af stjórnmálalegum ástæðum. Í slíkum tilvikum þarf stjórnin að samþykkja inngöngu samhljóða.

7. gr. Úrsögn

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og send félagsstjórn. Úrsögn tekur gildi 4 mánuðum eftir að hún berst félaginu. Eigi Kjaradeild félagsins í kjaradeilum  getur stjórn félagsins framlengt úrsagnarfrest þennan uns deilu lýkur tilheyri félagsmaður Kjaradeild.

8. gr. Réttindi og skyldur

Atkvæðisrétt um öll félagsleg málefni eiga almennir félagar, enda séu þeir skuldlausir við félagið, svo og heiðursfélagar, nema á annan veg sé mælt í lögum þessum.

Almennir félagar eru kjörgengir til stjórnarkjörs í félaginu enda uppfylli þeir einnig skilyrði 11. gr. Almennir félagar eiga rétt á að kenna sig við félagið og nota skammstöfun félagsins með nafni sínu.

Allir félagsmenn eiga rétt á aðild að einni eða fleiri deildum félagsins með þeim takmörkunum sem reglur þeirra segja til um, sjá 12., 13. gr. og 14. gr.

Ungfélögum er heimil þátttaka í viðburðum á vegum félagsins en að jafnaði skulu þeir ekki njóta annarra réttinda í félaginu.

Félagsmönnum er skylt að fara eftir lögum félagsins, siðareglum og öðrum samþykktum þess við störf sín. Félagsmenn skulu jafnframt greiða félagsgjald eins og það er ákveðið hverju sinni á aðalfundi. 

9. gr. Málskot og brottvikning

Ágreiningi, sem rísa kann á milli einstakra félagsmanna annars vegar og félagsstjórnar hins vegar um rétt eða skyldur félagsmanna gagnvart félaginu, má vísa til félagsfundar og er niðurstaða hans endanleg.

Komi félagsmaður fram á þann hátt að ekki samræmist tilgangi félagsins, hag eða heiðri getur stjórn lagt til að honum verði vikið úr félaginu. Endanlega ákvörðun um brottrekstur tekur félagsfundur og þarf 2/3 atkvæða á félagsfundi þar sem slíkt mál er til meðferðar samkvæmt fundarboði.

Áður en til atkvæðagreiðslu kemur skal félagsmanni gefinn kostur á að koma á framfæri skriflegum sjónarmiðum við stjórn félagsins. Brottvikningu er eingöngu beitt ef sakir eru miklar eða brot ítrekuð.

10. gr. Skipulag

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Starfsemi félagsins milli aðalfunda er í höndum stjórnar undir forystu formanns.

Almennir félagsmenn, sbr. 4. grein, tilheyra annað hvort Kjaradeild sbr. 12 gr. eða Deild stjórnenda og sjálfstætt starfandi sbr.13. gr. Aðrar deildir og fastanefndir starfa innan félagsins að sérstökum málefnum.

11. gr. Stjórn

Stjórn stýrir málefnum félagsins milli félags- og aðalfunda. Stjórnin sér til þess, að skipulag og starfsemi félagsins sé jafnan í réttu og góðu horfi og í samræmi við lög félagsins. Stjórn tryggir að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins. Stjórn tekur allar meiriháttar ákvarðanir sem snúa að fjármálum félagsins. Stjórn fylgist með störfum deilda sem eru eða kunna að verða starfræktar. Stjórn skal ráða framkvæmdastjóra og fela honum daglegan rekstur skrifstofu félagsins, sbr. 24. gr.

Í stjórn sitja:  

 1. Formaður kosinn á aðalfundi til tveggja ára í senn.
 2. Tveir meðstjórnendur, sem eru kosnir á aðalfundi til tveggja ára, sinn meðstjórnarmaðurinn annað hvert ár.
 3. Tveir meðstjórnendur, formaður Kjaradeildar og formaður Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi hverju sinni.  Við forföll tekur varaformaður sæti síns formanns en annars varamaður.
 4. Tveir varamenn, kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn, sinn varamaðurinn annað hvert ár. Eru þeir varamenn allra stjórnarmanna. 

Endurkjör formanns er heimilt tvisvar. Samfelld stjórnarseta meðstjórnenda og varamanna getur mest verið 6 ár. Kosning stjórnarmanna fer fram með bréflegum eða rafrænum hætti í aðdraganda aðalfundar. Aðeins félagsmenn viðkomandi deilda njóta kosningaréttar að því er varðar meðstjórnendur skv. 3. tl., sbr. 12. og 13. gr.   Formaður er kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Stjórnin setur sér starfsreglur í samræmi við lög þessi og skulu þær vera aðgengilegar félagsmönnum.

Stjórnin heldur fundi þegar formaður ákveður eða einhver stjórnarmanna óskar. Formaður stýrir fundum.

Stjórnarmenn skulu vera fjár síns ráðandi og mega ekki hafa á sl. 5 árum hlotið refsidóm. Missi stjórnarmaður hæfi sitt tekur varamaður tafarlaust sæti hans. Við meðferð einstakra mála skal stjórnarmaður víkja sæti ef hann hefur þar verulegra hagsmuna að gæta sem farið geta í bága við hagsmuni félagsins.

12. gr. Kjaradeild


Kjaradeild er deild launþega innan VFÍ. Þeir félagsmenn einir, sem eru launþegar á grundvelli laga nr. 80/1938 ásamt síðari breytingum um stéttarfélög og vinnudeilur eða laga  nr. 94/1986 ásamt síðari breytingum um kjarasamninga opinberra starfsmanna, geta átt aðild að Kjaradeild. Aðeins þeir sem tilheyra deildinni eru kjörgengir og hafa atkvæðisrétt í kosningu til stjórnar deildarinnar.

Stjórn Kjaradeildar er skipuð fimm félagsmönnum, sem kosnir eru í almennri bréflegri eða rafrænni kosningu fyrir aðalfund til tveggja ára í senn, þrír annað árið en tveir hitt árið. Varamenn í stjórn Kjaradeildar eru tveir kosnir til tveggja ára í senn, annar kosinn annað árið, hinn kosinn hitt árið. Formaður er kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum og setur sér starfsreglur sem stjórn VFÍ staðfestir.  Formaður stjórnar Kjaradeildar skal sitja í stjórn VFÍ, sbr. 3. tl. 11. gr. Stjórn Kjaradeildar skal a.m.k. tvisvar á ári, halda stjórn VFÍ upplýstri um þau málefni deildarinnar sem máli kunna að skipta fyrir félagið, þ.m.t. um úthlutunarreglur, ávöxtunarleiðir og uppgjör sjóða. Samfelld seta í stjórn Kjaradeildar getur mest verið 6 ár. Stjórnarmenn skulu uppfylla hæfisskilyrði 11. gr.

Hlutverk stjórnar Kjaradeildar er að:

 1. Annast gerð kjarasamninga og skipa samninganefndir eftir þörfum.
 2. Setja reglur fyrir sjóði sem samið er um í kjarasamningum.
 3. Skipa stjórnir fyrir sjóði sem samið er um í kjarasamningum.
 4. Hafa umsjón með og sinna málefnum félagsmanna Kjaradeildar VFÍ. 
 5. Halda stjórn VFÍ upplýstri um fjárhagsstöðu þeirra sjóða sem henni tilheyra.
 6. Annast allsherjaratkvæðagreiðslur, sjá 22. gr.
 7. Hafa samráð um ráðningu yfirmanns kjarasviðs, sjá 24. gr.

Að því leyti sem ekki er mælt á annan veg í lögum þessum hefur Kjaradeild sjálfstæði um þau málefni sem um er fjallað í 12. gr.

13. gr. Deild stjórnenda og sjálfstætt starfandi  

Deild stjórnenda og sjálfstætt starfandi hefur umsjón með og sinnir málefnum stjórnenda og sjálfstætt starfandi félagsmanna innan VFÍ, svo og annarra sem kjósa að standa utan Kjaradeildar.

Meginverkefni deildarinnar er að stuðla að virkri samfélagsumræðu um málefni á áhugasviði félagsmanna meðal annars með því að standa fyrir opnum fundum.

Aðeins þeir sem tilheyra deildinni eru kjörgengir og hafa atkvæðisrétt í kosningu til stjórnar deildarinnar.

Stjórn Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi er skipuð þremur félagsmönnum, sem kosnir eru í almennri bréflegri eða rafrænni kosningu fyrir aðalfund til tveggja ára í senn, tveir annað árið en einn hitt árið. Einn varamann skal kjósa í stjórn Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi til eins árs. Formaður er kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum og setur sér starfsreglur sem stjórn VFÍ staðfestir. Formaður stjórnar Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi skal sitja í stjórn VFÍ, sbr. 3. tl. 11. gr. Samfelld seta í stjórn deildarinnar getur mest verið 6 ár.Stjórnarmenn skulu uppfylla hæfisskilyrði 11. gr. Stjórn deildarinnar skal halda stjórn VFÍ upplýstri um önnur málefni sem kunna að hafa þýðingu fyrir félagið.

14. gr. Aðrar deildir

Innan vébanda félagsins geta starfað aðrar deildir, svo sem sérgreinadeildir og landshluta­deildir. Sérgreinadeildir félagsmanna fjalla um málefni hinna ýmsu verkfræðigreina. Landshlutadeildir eru samtök félagsmanna, búsettra í einstökum landshlutum. Sérgreinadeildir, landshlutadeildir og aðrar deildir skv. þessari grein mega ekki koma fram opinberlega í nafni félagsins nema með samþykki stjórnar. Stofnun þessara deilda þarf samþykki stjórnar. Deildir skulu setja sér starfsreglur  sem stjórn VFÍ staðfestir.  Fyrir lok hvers starfsárs skulu þessar deildir gefa stjórn skýrslu um starfsemi ásamt áætlunum um verkefni og fjárþörf þeirra fyrir næsta starfsár.

15. gr. Fastanefndir

Fastanefndir félagsins eru: Siðanefnd, Menntamálanefnd og Útgáfunefnd.
Fastanefndir skulu skipaðar af stjórn til tveggja ára í senn og skal leitast við að þær endurspegli vilja og hugmyndir félagsmanna. Fastanefndir skulu standa stjórn skil á starfsemi sinni. Fyrir lok hvers starfsárs skulu fastanefndir gefa stjórn skýrslu um starfsemi ásamt áætlunum um verkefni og fjárþörf nefndanna fyrir næsta starfsár.

16. gr. Siðanefnd

Siðanefnd skal starfa í félaginu. Hlutverk hennar er að láta í ljós álit um ágreining, sem rísa kann vegna ætlaðs brots á siðareglum félagsins og halda siðareglum Verkfræðingafélags Íslands á lofti meðal félagsmanna. Nefndin kemur saman tvisvar á ári og oftar ef tilefni er til. Siðanefnd starfar óháð stjórn félagsins og ákveður hvernig áliti nefndarinnar er komið á framfæri. Í Siðanefnd eiga sæti þrír fastafulltrúar skipaðir af stjórn VFÍ til tveggja ára. Stjórn VFÍ skipar formann. Í hverju máli skipar stjórn VFÍ tvo fulltrúa til viðbótar til að fjalla um þetta einstaka mál. Við val í nefndina skal leitast við að hafa a.m.k. einn fulltrúa háskólasamfélagsins og einn fulltrúa almenna markaðarins. Við vanhæfi einstakra stjórnarmanna og í sérstökum kærumálum getur stjórn VFÍ, að ósk formanns Siðanefndar, skipað fleiri til starfa í Siðanefndinni. Nefndinni er skipaður ritari úr hópi starfsmanna VFÍ.

17. gr. Menntamálanefnd

Menntamálanefnd skal standa vörð um menntun verkfræðinga og tæknifræðinga og fylgjast með því námi sem í boði er hér á landi á því sviði. Menntamálanefnd skal vera stjórn félagsins til ráðuneytis um menntamál. Hún skal hafa frumkvæði að því hvernig félagið getur beitt áhrifum sínum gagnvart yfirvöldum menntamála í því skyni að ná markmiðum félagsins. Menntamála­nefnd skal semja reglur um þær menntunarkröfur sem krafist er til inngöngu í félagið. Þessar reglur skulu hljóta staðfestingu stjórnar og skulu síðan gefnar út. Stjórn VFÍ skipar fulltrúa í Menntamálanefnd til tveggja ára í senn. Menntamálanefnd skal skipuð minnst þremur tæknifræðingum og fjórum verkfræðingum. Aðeins þeir sem hafa leyfi ráðherra til þess að kalla sig tæknifræðing eða verkfræðing eru gjaldgengir til setu í Menntamálanefnd. Menntamálanefnd metur allar umsóknir um inngöngu í félagið sbr. 6. gr.

18. gr. Útgáfunefnd

Útgáfunefnd skal vera sviðsstjóra útgáfumála til fulltingis um útgáfu fréttablaðs félagsins svo og önnur verkefni á því sviði svo sem kynningarmál o.fl. Stjórn VFÍ skipar fulltrúa í Útgáfunefnd til tveggja ára í senn.

19. gr. Aðalfundur

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Aðalfund og aukaaðalfund skal boða bréflega eða rafrænt til allra félagsmanna með minnst 14 daga fyrirvara. Dagskrá fundarins skal tilkynnt í fundarboði, svo og allar tillögur sem þurfa samþykki aðalfundar samkvæmt félags­lögum. Slíkar tillögur frá félagsmönnum skulu hafa borist stjórninni fyrir 15. febrúar. Verði á aðalfundi verulegar efnisbreytingar á áður kynntum tillögum skal afgreiðslu þeirra frestað og boðað til aukaaðalfundar eða allsherjaratkvæðagreiðslu.

Stjórn tilkynnir félagsmönnum, eigi síðar en 1. febrúar, hverjir ganga úr stjórnum á næsta aðalfundi og auglýsir eftir tillögum félagsmanna um stjórnarmenn í aðalstjórn og stjórnir Kjaradeildar og Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi. Tillögur félagsmanna skulu vera skriflegar og hafa borist stjórninni fyrir 15. febrúar. Að þeim fresti liðnum skal kynna formannsefnum uppástungur sem borist hafa. Eigi síðar en með aðalfundarboði sendir stjórnin félagsmönnum kjörseðla með nöfnum allra þeirra, sem stungið hefur verið upp á.

Aðalfundur og aukaaðalfundur eru löglegir, sé löglega til þeirra boðað. Skýrsla stjórnar skal liggja frammi á aðalfundi.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál, í þessari röð:

 1. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu ári.
 2. Reikningar félagsins, þ.m.t. reikninga deilda og sjóða félagsins, fyrir undanfarandi starfsár lagðir fram til samþykkis
 3. Fjárhagsáætlun og ákvörðun félagsgjalda
 4. Tillögur félagsstjórnar
 5. Lýst kosningu stjórnar
 6. Kjör endurskoðanda og tveggja skoðunarmanna
 7. Lýst kosningu í stjórn Kjaradeildar félagsins
 8. Lýst kosningu í stjórn Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi
 9. Laun formanns og stjórnarmanna
 10. Laga- og reglugerðarbreytingar
 11. Önnur mál

20. gr. Aukaaðalfundur

Aukaaðalfund skal kalla saman þegar stjórninni þykir ástæða til eða þegar 200 félagsmenn eða fleiri óska þess skriflega.

21. gr. Félagsfundir

Félagsfundi skal boða þegar stjórn ákveður. Stjórnin ákveður fundarefni og fundartíma. Stjórn er skylt að boða til félagsfundar komi fram skrifleg krafa um það, þar sem fundarefni er tilgreint, frá a.m.k. 200 félagsmönnum. Félagsfundum stýrir kjörinn fundarstjóri. Hann tilnefnir ritara. Fundargerðir skal bóka.

22. gr. Allsherjaratkvæðagreiðsla

Stjórn félagsins getur látið fara fram allsherjaratkvæðagreiðslu þegar henni þykir ástæða til eða a.m.k. 200 félagsmenn óska þess skriflega. Með allsherjaratkvæðagreiðslu má taka ákvörðun um öll þau mál, sem aðalfundir einir geta annars tekið ákvörðun um. Til samþykktar tillögu við slíka atkvæðagreiðslu þarf meira en helming greiddra atkvæða, nema um lagabreytingar, en þar þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Allsherjaratkvæðagreiðsla fer fram bréflega eða með rafrænum hætti. Öllum félagsmönnum skal senda kjörgögn og þær tillögur, er greiða skal atkvæði um og tilkynna skilafrest á atkvæðaseðlum. Frestur þessi skal ekki vera skemmri en 2 vikur. Atkvæðaseðlar skulu sendir í pósthólf eða á póstfang félagsins, og skal pósthólfsnúmer og tölvupóstfang fylgja kjörgögnum. Þegar skilafrestur er útrunninn, skal stjórnin láta telja atkvæðin. Stjórn félagsins skal birta úrslit allsherjaratkvæðagreiðslu bréflega eða með rafrænum hætti.

Stjórn Kjaradeildar getur látið fara fram allsherjaratkvæðagreiðslu um boðun verkfalls með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr., enda sé gætt ákvæða 15. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 eða 15. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 eftir því sem við á. Einnig getur stjórn Kjaradeildar látið fara fram allsherjaratkvæðagreiðslu um afgreiðslu kjarasamninga, enda sé gætt ákvæða 5. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 eða 23. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 eftir því sem við á. Við allsherjaratkvæðagreiðslu á vegum Kjaradeildar eru þeir einir atkvæðisbærir sem eiga beina aðild að viðkomandi deilu.

23. gr. Félagsgjöld

Aðalfundur ákveður almennt félagsgjald fyrir næsta almanaksár. 
Gjalddagi félagsgjalda er 1. apríl ár hvert. Heimilt er að greiða árgjald með jöfnum afborgunum að höfðu samráði við skrifstofu. Lendi félagsmaður í vanskilum með árgjald sitt er heimilt að láta hann bera innheimtukostnað auk vaxta.

Skuldi félagsmaður árgjöld tveggja ára getur stjórnin fellt nafn hans af félagaskrá að undan­genginni skriflegri viðvörun. Félagsmaður öðlast félagsréttindi sín á ný þegar árgjaldaskuldin er að fullu greidd.

Félagar búsettir erlendis greiða ekki félagsgjald nema þeir hafi gestaaðild í systurfélagi VFÍ. Ungfélagar, félagar sem eru í fullu námi, heiðursfélagar og félagar eldri en 70 ára greiða ekki félagsgjöld.   Stjórn getur tekið ákvörðun um eftirgjöf hluta félagsgjalds.

24. gr. Skrifstofa

Félagið rekur skrifstofu til þjónustu við félagsmenn. Stjórn félagsins ber ábyrgð á því að skipulag skrifstofunnar og skipting hennar í deildir eða svið endurspegli eðlilegar starfsskyldur skrifstofu gagnvart félagsmönnum og samfélaginu eins og þær eru á hverjum tíma.

Stjórn VFÍ skal ráða framkvæmdastjóra og ber hann ábyrgð gagnvart stjórn á daglegum rekstri skrifstofunnar. Nánar skal kveðið á um störf framkvæmdastjóra í starfslýsingu samþykktri af stjórn félagsins.

Framkvæmdastjóri ber jafnframt ábyrgð á starfsmannahaldi skrifstofunnar en skal bera ráðningu og starfslýsingar stjórnenda deilda og sviða undir stjórn til samþykkis. 

Fyrir lok hvers starfsárs skal framkvæmdastjóri afhenda stjórn VFÍ framkvæmda- og rekstraráætlun fyrir næsta starfsár. Áætlunin skal unnin í samvinnu við og að fengnum tillögum frá stjórnum Kjaradeildar og Deild stjórnenda og sjálfstætt starfandi.

25. gr. Reikningar og endurskoðun

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Reikningar félagsins skulu vera endurskoðaðir af lög­giltum endurskoðanda og félagslegum skoðunarmanni. Skulu reikningar samþykktir á aðalfundi.

26. gr. Sjóðir

Sjóðir sem samið er um í kjarasamningum skulu starfa samkvæmt reglugerðum sem samþykktar eru á aðalfundum. Í reglugerð hvers sjóðs skal tilgreina hlutverk sjóðsins, tekjur hans, hvernig verja skuli fé sjóðsins, hvernig stjórn hans skuli háttað og annað er sjóðinn varðar. Reglugerðir sjóða og breytingar á þeim skulu bornar undir aðalfund VFÍ til samþykkis og fer um þær eins og lög félagsins, sbr. 28. gr..

Stjórn Kjaradeildar ber ábyrgð á, hefur eftirlit með og sér um ávöxtun sjóðanna. Stjórn Kjaradeildar skal, a.m.k. tvisvar á ári, halda stjórn félagsins upplýstri um stöðu sjóðanna og önnur málefni þeirra sem kunna að hafa þýðingu fyrir félagið, þ.m.t. um úthlutunarreglur, ávöxtunarleiðir og uppgjör sjóða. Réttindi félagsmanns til greiðslna úr sjóðum eru háð því hvort viðkomandi félagsmaður greiði til viðkomandi sjóða eða ekki.

Aðrir sjóðir félagsins eru í vörslu stjórnar félagsins og skal hún sjá um að þeir séu ávaxtaðir á tryggan hátt.

Skrifstofa félagsins skal annast daglegan rekstur sjóðanna eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem viðkomandi sjóðsstjórn hefur gefið.

Eignir sjóða skulu ávaxtaðar samkvæmt fjárfestingarstefnu sem samþykkt er af stjórn þeirrar deildar sem viðkomandi sjóður tilheyrir. Heimilt er að ávaxta eignir sjóða með eftirfarandi hætti;

1. Með ávöxtun hjá bönkum og sparisjóðum.

2. Með kaupum á ríkistryggðum verðbréfum eða skráðum skuldabréfum með sambærilegum tryggingum.

3. Með kaupum í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins.

4. Með öðrum þeim hætti sem stjórn viðkomandi sjóðs metur tryggan, að undangengu samþykki stjórnar þeirrar deildar sem sjóðurinn tilheyrir.

Stjórnir sjóða skulu ávallt gæta þess að viðkomandi sjóður geti staðið við skuldbindingar sínar og skulu á hverju ári leggja fyrir stjórn félagsins áætlanir um það efni, sem skulu ná til næstu fimm ára. Áætlanirnar skulu taka mið af stærð sjóðsins, úthlutunarreglum, fjárfestingarstefnu og mögulegum framtíðarskuldbindingum.  

Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn hvers sjóðs fá óháðan tryggingafræðing til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og hvort sjóðurinn getur staðið við skuldbindingar sínar. Einnig er sjóðsstjórn skuldbundin til að leggja í slíkt mat við allar meiriháttar breytingar á reglugerð. Mat þetta skal lagt fyrir stjórn þeirra deildar sem sjóður tilheyrir.

Reikningsár sjóða samkvæmt þessari grein er almanaksárið. Reikningar sjóoða skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda og félagslegum skoðunarmanni. Skulu reikningar sjóða samþykktir á aðalfundi.

27. gr. Gerðardómur

Félagið tekur að sér að skipa gerðardóm til þess að fella fullnaðarúrskurð um ágreining í tæknilegum málum. Reglur um skipun og störf slíks gerðardóms skulu vera í samræmi við lög um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989.

28. gr. Lagabreytingar

Breytingar á lögum þessum má eingöngu gera á aðalfundi eða með allsherjaratkvæðagreiðslu. Tillögur um lagabreytingar, sem leggja á fyrir aðalfund skulu birtar í fundarboði. Til lagabreytinga sem bornar eru undir aðalfund þarf 2/3 greiddra atkvæða. Sama gildir í allsherjaratkvæða­greiðslu. Ef innan við 10% félagsmanna taka þátt í atkvæðagreiðslu á aðalfundi um grundvallar­breytingu á VFÍ, svo sem sameiningu við önnur félög, reglur um félagsaðild eða mikilvægar ákvarðanir um fjármál VFÍ, eða sjóða þess, öðlast slík ályktun ekki gildi, nema hún verði samþykkt með 2/3 greiddra atkvæða á næsta aðalfundi. Eigi má selja eða veðsetja fasteign í eigu félagsins án samþykkis aðalfundar og þarf 2/3 greiddra atkvæða. Stjórn getur látið fara fram allsherjaratkvæðagreiðslu ef að mati hennar er óheppilegt að bíða með að fá laga­breytinguna afgreidda. Lagabreytingar skulu birtar félagsmönnum.

29. gr. Félagsslit

Félaginu verður því aðeins slitið að félagsslitin séu samþykkt á sama hátt og gildir um lagabreytingar. Félagsfundur tekur ákvörðun um ráðstöfun eigna félagsins við þær aðstæður. 

Svona samþykkt af samstarfsnefnd TFÍ og VFÍ 7. október 2016 (útg. 8.0).
Með áorðnum breytingum:

-       Á aukaaðalfundi 25. janúar 2018.

Starfsreglur stjórnar VFÍ

Starfsreglur stjórnar Verkfræðingafélags Íslands, sbr. 11. gr. laga félagsins. (Sjá hér neðst).

1. Skipan stjórnar, formanns og varaformanns.

· 1.1 Að loknum aðalfundi ár hvert skal formaður boða stjórn saman til fundar og gera tillögu um varaformann. Skal hann kosinn með einföldum meirihluta fram að næsta aðalfundi. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. Að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum.

· 1.2 Formaður stjórnar kemur fram út á við fyrir hönd félagsins, nema stjórnin ákveði annað. Formaður stýrir stjórnarfundum.

· 1.3 Í forföllum formanns kemur varaformaður í hans stað.

· 1.4 Félagsstjórn veitir prókúruumboð fyrir félagsins hönd.

· 1.5 Stjórnarmenn í félaginu eru sjálfstæðir í störfum sínum. Stjórnarmönnum ber jafnframt að sýna trúnað og þagmælsku í störfum sínum fyrir félagið.

2. Boðun funda og ályktunarhæfi

· 2.1 Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þörf krefur og að jafnaði eigi sjaldnar en mánaðarlega yfir vetrarmánuðina. Formaður boðar til stjórnarfunda, eða framkvæmdastjóri eða staðgengill framkvæmdastjóra fyrir hann, og sér til þess að aðrir stjórnarmenn séu boðaðir. Stjórnarfund skal og jafnan halda ef einhver stjórnarmanna eða framkvæmdastjóri óskar þess.

· 2.2 Framkvæmdastjóri á sæti á fundum félagsstjórnar og hefur þar umræðu- og tillögurétt, nema félagsstjórn ákveði annað í einstökum málum.

· 2.3 Stjórnin getur heimilað öðrum starfsmönnum félagsins að sitja stjórnarfundi.

· 2.4 Boða skal til stjórnarfunda með að lágmarki þriggja daga fyrirvara. Boða má þó fund með skemmri fyrirvara ef sérstakar ástæður gera það nauðsynlegt. Hægt er að boða til símafundar eða samskipta með tölvupósti um einstök málefni sem nauðsyn ber til að hljóti umfjöllun strax. Félagsstjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á að fjalla um málið, sé þess kostur.

· 2.5 Formaður stjórnar fundum félagsstjórnar.

· 2.6 Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála á stjórnarfundum.


3. Fundargerðir

· 3.1. Haldin skal fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum. Í fundargerð skal skrá eftirfarandi:

o 3.1.1 Á hvaða stað og tíma stjórnarfundur hefst.

o 3.1.2 Hverjir taka þátt í fundinum.

o 3.1.3 Stutta lýsingu á dagskrárliðum, gögnum sem lögð eru fram undir hverjum lið, umræðum og atkvæðagreiðslum á fundinum og/eða hvaða ákvarðanir hafa verið teknar.

o 3.1.4 Hver ritað hefur fundargerð.

o 3.1.5 Hvenær fundi lauk og hvenær og hvar næsti stjórnarfundur verður haldinn, ef ákvörðun er um það tekin.

· 3.2 Stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri sem ekki er sammála ákvörðun stjórnar á rétt á að fá sérálit sitt skráð í fundargerð.

· 3.3 Fundargerð skal borin upp til samþykktar og skal hún undirrituð af þeim sem fund sitja, eftir atvikum á næsta fundi stjórnarinnar. Heimilt er að samþykkja fundargerðir rafrænt með rafrænum skilríkjum.

· 3.4 Drög að fundargerð má senda stjórn rafrænt með tölvupósti til yfirlestrar í framhaldi af stjórnarfundi. Komi ekki fram athugasemdir við drögin innan viku frá því að þau voru send út skoðast drögin samþykkt og skal þá undirrita fundargerðina rafrænt eða á næsta stjórnarfundi.

4. Þagnar – og trúnaðarskylda

· 4.1. Á stjórnarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um málefni félagsins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu sem stjórnarmenn og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem stjórnin ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum laga eða samþykktum félagsins. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi. Sömu reglur um þagnar- og trúnaðarskyldu gilda gagnvart starfsmönnum félagsins.

· 4.2. Stjórnarmaður skal varðveita trúnaðargögn sem hann hefur fengið afhent sem stjórnarmaður. Stjórnarmaður sem lætur af störfum skal afhenda félaginu slík gögn.

· 4.3. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri mega ekki misnota aðstöðu sína í viðskiptum eða með öðrum hætti.

· 4.4. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri mega ekki gera neinar þær ráðstafanir sem bersýnilega eru fallnar til þess að afla ákveðnum félagsmönnum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra félagsmanna eða félagsins.

5. Vanhæfi

· 5.1. Stjórnarmenn eða framkvæmdastjóri mega ekki taka þátt í meðferð máls í stjórn félagsins ef þeir hafa þar verulegra hagmuna að gæta sem kunna að fara í bága við hagmuni félagsins. Sé um slík tilvik að ræða er viðkomandi stjórnarmanni eða framkvæmdastjóra skylt að upplýsa um það.

· 5.2. Leggja skal fyrir stjórnina til samþykkis eða synjunar alla samninga sem stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri kunna að gera við félagið og samninga milli félagins og þriðja aðila ef stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri hafa verulega hagsmuni af slíkum samningum og þeir hagsmunir kunna að fara í bága við hagsmuni félagins.

6. Ráðning framkvæmdastjóra

Félagsstjórn ræður framkvæmdastjóra og veitir lausn. Stjórnin setur framkvæmdastjóra starfsreglur og gerir við hann skriflegan ráðningarsamning þar sem m.a. skal kveðið á um laun hans og önnur starfskjör. Félagsstjórn getur falið stjórnarformanni að semja sérstaklega um laun og starfskjör framkvæmdastjóra.

7. Starfsskyldur stjórnar og framkvæmdastjóra

· 7.1. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu ávallt hafa hag félagsins að leiðarljósi. Þeir skulu þekkja lög félagsins hverju sinni og helstu atriði þess lagaumhverfis sem félagið starfar eftir. Þeir skulu sjá til þess að félagið starfi að þeim markmiðum sem lög þess kveða á um og uppfylli lögboðna upplýsingaskyldu. Þá skulu þeir leitast við að tryggja að ekki sé brotinn réttur á félagsmönnum eða starfsmönnum þess.

· 7.2. Félagsstjórn skal setja félaginu markmið í samræmi við tilgang þess og marka þá meginstefnu sem farin skal til að ná settum markmiðum.

· 7.3. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir stefnu og fyrirmælum sem stjórnin hefur gefið. Hann er málssvari félagsins ásamt stjórnarformanni og getur ávallt komið fram fyrir hönd félagsins í málum sem eru innan hans verksviðs. Framkvæmdastjóri annast ráðningar starfsmanna félagsins og hefur um það samráð við stjórn eftir því sem þörf er í hverju tilviki fyrir sig.

· 7.4. Félagsstjórn tekur ákvarðanir í þeim málum sem telja verður óvenjuleg eða mikils háttar. Félagsstjórn getur veitt framkvæmdastjóra heimild til slíkra ráðstafana. Eins getur framkvæmdastjóri gert slíkar ráðstafanir ef ekki er unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins og skal hann þá tilkynna stjórninni um ráðstöfunina svo fljótt sem verða má.

· 7.5. Félagsstjórn skal annast um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi t.d. hvað varðar reikningsskil, innra eftirlit, tölvukerfi og fjárhagsáætlanir.

· 7.6. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

8. Eftirlitsskyldur stjórnar

· 8.1. Félagsstjórn skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins og skal hún fylgjast með að fjárhagsáætlun félagsins sé fylgt.

· 8.2. Framkvæmdastjóri leggur fyrir stjórnina skýrslu um starfsemi félagins á stjórnarfundum eftir því sem tilefni gefst til. Félagsstjórn getur á stjórnarfundum krafið framkvæmdastjóra og aðra helstu starfsmenn félagsins um upplýsingar og gögn sem félagsstjórninni eru nauðsynleg til þess að hún geti sinnt starfs- og eftirlitsskyldu sinni.

· 8.3. Stjórnin skal samkvæmt framangreindu fylgjast með starfsemi félagsins á grundvelli upplýsinga sem starfsmenn þess leggja fyrir stjórnina með reglubundnum hætti.

9. Endurskoðun og ársreikningur

· 9.1. Félagsstjórn og framkvæmdastjóri skulu veita löggiltum endurskoðanda og félagslegum skoðunarmanni félagsins þær upplýsingar, gögn, aðstöðu og aðstoð sem þeir telja nauðsynlega vegna starfa síns.

· 9.2. Framkvæmdastjóri, í samstarfi við stjórn félagsins skal láta semja drög að ársreikningi og skýrslu stjórnar og afhenda endurskoðanda til endurskoðunar eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund.

· 9.3. Að lokinni endurskoðun skal leggja ársreikninginn fyrir félagslega skoðunarmenn og félagsstjórnina. Honum skulu fylgja þær ábendingar og athugasemdir sem endurskoðandi vill koma á framfæri við stjórnina. Reikningar félagsins skulu samþykktir á aðalfundi sbr. 25. gr. félagslaga VFÍ.

10. Um starfsreglur félagsstjórnar

· 10.1. Starfsreglur þessar eru settar samkvæmt ákvæðum í 11. gr. laga VFÍ.

· 10.2. Allir stjórnarmenn skulu fá eintak af starfsreglum þessum sér til upplýsingar um starfshætti stjórnarinnar og ábyrgð. Starfsreglur stjórnarinnar skulu einnig vera aðgengilegar félagsmönnum.

· 10.3. Breytingar á starfsreglum þessum skal samþykkja á stjórnarfundi með einföldum meirihluta atkvæða.

Starfsreglur þessar voru samþykktar á stjórnarfundi VFÍ 9. mars 2023.


Til skýringa úr félagslögum VFÍ:

11. gr. Stjórn

Stjórn stýrir málefnum félagsins milli félags- og aðalfunda. Stjórnin sér til þess, að skipulag og starfsemi félagsins sé jafnan í réttu og góðu horfi og í samræmi við lög félagsins. Stjórn tryggir að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins. Stjórn tekur allar meiriháttar ákvarðanir sem snúa að fjármálum félagsins. Stjórn fylgist með störfum deilda sem eru eða kunna að verða starfræktar. Stjórn skal ráða framkvæmdastjóra og fela honum daglegan rekstur skrifstofu félagsins, sbr. 24. gr.

Í stjórn sitja:

 1. Formaður kosinn á aðalfundi til tveggja ára í senn.
 2. Tveir meðstjórnendur, sem eru kosnir á aðalfundi til tveggja ára, sinn meðstjórnarmaðurinn annað hvert ár.
 3. Tveir meðstjórnendur, formaður Kjaradeildar og formaður Deildar stjórnenda og sjálfstætt starfandi hverju sinni. Við forföll tekur varaformaður sæti síns formanns en annars varamaður.
 4. Tveir varamenn, kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn, sinn varamaðurinn annað hvert ár. Eru þeir varamenn allra stjórnarmanna.

Endurkjör formanns er heimilt tvisvar. Samfelld stjórnarseta meðstjórnenda og varamanna getur mest verið 6 ár. Kosning stjórnarmanna fer fram með bréflegum eða rafrænum hætti í aðdraganda aðalfundar. Aðeins félagsmenn viðkomandi deilda njóta kosningaréttar að því er varðar meðstjórnendur skv. 3. tl., sbr. 12. og 13. gr. Formaður er kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Stjórnin setur sér starfsreglur í samræmi við lög þessi og skulu þær vera aðgengilegar félagsmönnum.

Stjórnin heldur fundi þegar formaður ákveður eða einhver stjórnarmanna óskar. Formaður stýrir fundum.

Stjórnarmenn skulu vera fjár síns ráðandi og mega ekki hafa á sl. 5 árum hlotið refsidóm. Missi stjórnarmaður hæfi sitt tekur varamaður tafarlaust sæti hans. Við meðferð einstakra mála skal stjórnarmaður víkja sæti ef hann hefur þar verulegra hagsmuna að gæta sem farið geta í bága við hagsmuni félagsins.

Siðareglur VFÍ

Virðing og jafnrétti

Félagar VFÍ sýna fólki tillitssemi og virðingu, óháð kyni, lífskjörum, þjóðfélagsstöðu, menningu, þjóðerni og kynþætti.

Þetta felur í sér að:

 • Koma fram af tillitssemi, sanngirni, vinsemd og virðingu við annað fólk.
 • Halda ávallt í heiðri góða siði og grundvallargildi samfélagsins.
 • Hafa í heiðri jafnrétti kynja og kynþátta.
 • Virða fag- og ábyrgðarsvið annarra og vinnuframlag þeirra.
 • Stuðla að góðum starfsanda með einlægni, heiðarleika og umburðarlyndi. 

Fagleg ábyrgð og ráðvendni

Félagar VFÍ gera sér grein fyrir faglegri ábyrgð sinni og vinna í samræmi við viðurkenndar gæðakröfur.

Þetta felur í sér að:

 • Viðhalda og endurnýja stöðugt þekkingu sína og færni.
 • Deila þekkingu sinni og færni með samstarfsfólki.
 • Vinna verk sín af faglegri ábyrgð og eftir bestu samvisku.
 • Virða lög og reglur samfélagsins og stéttar sinnar.
 • Gæta hagsmuna viðskiptavina sinna.
 • Gera grein fyrir þeim tengslum eða hagsmunum, sem gætu gert starf þeirra tortryggilegt.
 • Taka ekki við þóknun eða fríðindum frá þriðja aðila í sambandi við verkið eða bjóða fram til þriðja aðila slíka þóknun eða fríðindi. 

Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni

Félagar VFÍ eru meðvitaðir um áhrif verka sinna á samfélag, umhverfi og náttúru.

Þetta felur í sér að:

 • Setja ávallt í öndvegi öryggi, heilsu og velferð almennings.
 • Gæta þess, að tæknilegar lausnir séu miðaðar við sjálfbærni og ábyrga nýtingu auðlinda.
 • Vera heiðarlegur og hreinskilinn um margþætt áhrif tæknilegra lausna og annarra verkefna, og greina á viðeigandi vettvangi frá atriðum sem gætu ógnað öryggi almennings eða verið skaðleg umhverfinu.
 • Taka virkan þátt í upplýstri opinberri umræðu um samfélagsleg málefni þegar hún beinist að fagsviði verkfræðingsins. 

Nýjar siðareglur VFÍ voru samþykktar á aðalfundi félagsins. Endurskoðun siðareglanna hófst með málþingi í október 2009 og í marsmánuði 2010 var vinnufundur með þjóðfundarformi. Í framhaldi af því var skipuð nefnd sem gerði tillögu að nýjum siðareglum.